Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu) Limero.cz

 

Článok I.
Úvodné ustanovenie

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop (ďalej len "VOP") sú platné a účinné od 14.4.2021 a vzťahujú sa na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou Kniland s. r. o., IČO: 50365363, DIČ: 2120291569, IČ DPH: SK2120291569 so sídlom Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 152535/B, (ďalej len "Predávajúci") a zákazníkom (ďalej len "Kupujúci") realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho zverejnenej cez internetový obchod na adrese www.limero.cz (ďalej len "e-shop") a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len "kúpna zmluva"), pokiaľ sa strany výslovne nedohodli na odchylnej úprave.

 

2. Pojmom Kupujúci sa rozumejú fyzické osoby, ktoré sú konečným spotrebiteľom tovaru, s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito VOP, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.limero.cz a príslušnými právnymi predpismi. 

 

3. Ďalšie kontaktné údaje na Predávajúceho sú nasledujúce: telefónne číslo: 0948 843 124, e-mail: shop@limero.cz , web: www.limero.cz

 

4. Orgán dozoru, ktorý vykonáva dohľad nad Predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 02/58 27 21 72, fax č.: 02/58 27 21 70, e-mail: ba@soi.sk.

 

Článok II.
Objednávka tovaru

1. Kupujúci objednáva výrobky a služby Predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.limero.cz. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny v deň, kedy je táto ponuka uverejnená na stránkach e-shopu. Objednávka vyhotovená riadne podľa VOP a doručená Predávajúcemu je pre Kupujúceho záväzná a považuje sa za záväzný a neodvolateľný návrh Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 

2. Pri každej objednávke Kupujúci uvedie meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu, dodaciu a fakturačnú adresu. Ďalej Kupujúci uvedie názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, spôsob dopravy, spôsob platby a dátum vystavenia objednávky. Objednávka riadne vyplnená a vyhotovená prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky.

 

3. Po doručení objednávky bude Kupujúcemu bez zbytočného odkladu odoslaná e-mailová správa, potvrdzujúca prijatie objednávky s číslom objednávky a súhrnom objednávky.

 

4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, do momentu prijatia informačného e-mailu o odoslaní objednávky od Predávajúceho. Stornovanie objednávky po obdržaní infromačného e-mailu o odoslaní objednávky nie je možné a aplikujú sa ustanovenia týchto VOP o odstúpení od zmluvy. Objednávku je možné stornovať výlučne e-mailom písomnou formou a je potrebné uviesť číslo objednávky. V prípade stornovania e-mailom, zašle Kupujúci žiadosť o stornovanie objednávky na adresu shop@limero.cz . Potvrdenie stornovania oznámi Predávajúci Kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou na niektorý z kontaktov uvedených v objednávke. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre Predávajúceho a zastavenia vybavovania objednávky.

 

5. Objednávka urobená Kupujúcim v zmysle týchto VOP je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci odoslaním objednávky výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu na základe uskutočnenej objednávky a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito VOP zoznámiť pred jej odoslaním.

 

Článok III.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. E-shop obsahuje ponuku tovarov, ktoré Predávajúci ponúka na predaj. Súčasťou každej ponuky konkrétneho tovaru je aj názov tovaru, údaj o konečnej cene tohto tovaru v eurách, predbežný údaj o skladovej dostupnosti a základná charakteristika tovaru vo forme popisu hlavných vlastností tovaru. Kupujúci vloží do košíka vybraný tovar, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky e-shopu (vedľa tovaru je na web stránke e-shopu zobrazené tlačidlo "Do košíka"). Po zvolení spôsobu dopravy a spôsobu platby za tento tovar, je Kupujúci oboznámený s konečnou kúpnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku, vrátane cien za dopravu a spôsob platby tohto tovaru (účtovanú Predávajúcim alebo prepravnou spoločnosťou). Odoslaním tejto objednávky (kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku s povinnosťou platby“) predstavujúcej objednávku s povinnosťou platby, Kupujúci vykoná neodvolateľnú ponuku Predávajúcemu na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

2. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky potvrdí Kupujúcemu jej doručenie elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v používateľskom rozhraní e-shopu či v objednávke.

 

3. Predávajúci doručenú objednávku preverí s ohľadom na vyplnené údaje, osobu Kupujúceho a dostupnosť tovaru a začne s vybavovaním objednávky. V momente, kedy je tovar pripravený na dopravu a/alebo doručenie, zašle Predávajúci Kupujúcemu informačný e-mail o odoslaní objednávky (ďalej len "informačný e-mail o odoslaní").

 

4. Zaslaním informačného e-mailu o odoslaní dochádza k prijatiu návrhu a uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 

5. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto VOP alebo vo vzťahu k Predávajúcemu porušovala dobré mravy.

 

6. Predávajúci si vyhradzuje právo vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že po odoslaní objednávky došlo k vypredaniu tovaru, tovar sa už nedodáva, nevyrába alebo z technických alebo objektívnych príčin nie je možné tovar dodať za podmienok dohodnutých v objednávke alebo v termíne dodania. Predávajúci sa zaväzuje v týchto prípadoch vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú finančnú čiastku.

 

7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy znáša a uhrádza Kupujúci.

 

Článok IV.
Platobné podmienky

1. Pri objednávkach Kupujúceho, ktoré realizuje cez e-shop je rozhodná cena tovaru v čase odoslania riadne vyplnenej objednávky. Inak je rozhodná cena tovaru, uvedená v e-shope v momente doručenia objednávky Predávajúcemu. Cena tovaru je uvedená v eurách a je konečná. Cena a platby za dodanie tovaru, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto VOP nie sú zahrnuté v cene tovaru a sú účtované osobitne, pričom spolu s cenou tovaru tvoria celkovú konečnú cenu, ktorá tvorí kúpnu cenu v zmysle týchto VOP. Do kúpnej ceny nie sú zahrnuté ceny za bankové služby, ktoré si účtuje banka na základe osobitného zmluvného vzťahu s Kupujúcim.

 

2. Ak sa strany nedohodnú inak a e-shop taký spôsob platby v čase odoslania objednávky umožňuje, Kupujúci si pri vyhotovovaní objednávky zvolí jeden zo spôsobov platby uvedených v objednávkovom formulári e-shopu a uhradí dohodnutú cenu v lehote určenej v týchto VOP pre zvolený spôsob platby, ak nebolo osobitne dohodnuté inak. V e-shope môžu byť uvedené nasledovné spôsoby platby:

(a)  na dobierku, t.j. v hotovosti pri doručení prepravnou službou,

(b)  bezhotovostne - platobnou kartou alebo prevodom na účet Predávajúceho - IBAN: SK4020100000002401228937 č.ú.: 2401228937/2010 (Fio Banka a.s. pobočka zahr. banky), SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX

 

3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade platby bezhotovostným prevodom je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, v tomto prípade do 5 dní od potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim (podľa ods. 4 článku III. týchto VOP).

 

4. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie kúpnej ceny za tovar a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na Kupujúceho.

 

Článok V.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že termín dodania uvedený v používateľskom rozhraní e-shopu je len orientačný.

 

2. Kupujúci je povinný voľbu spôsobu dodania tovaru vykonať pri vyhotovovaní objednávky, a to v rozsahu aktuálnych možností uvedených v e-shope v momente vyhotovovania objednávky. Predávajúci a Kupujúci si týmto spôsobom dohodnú miesto pre vyzdvihnutie/odber alebo dodanie tovaru.

 

3. Dodanie do miesta určeného Kupujúcim na "dodaciu adresu": O termíne doručenia tovaru na miesto určené Kupujúcim bude Predávajúci informovať Kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu Predávajúceho zaslaním informačného e-mailu o odoslaní tovaru. O tomto môže Predávajúci informovať Kupujúceho aj SMS správou. Ak Kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom mieste, je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu účtovať náklady súvisiace s dopravou tovaru do miesta určenia a späť do sídla Predávajúceho. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru z dôvodov na strane Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za doručenie tovaru do miesta určeného Kupujúcim nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa strany nedohodli inak.

 

4. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar, ktorý je v súlade s kúpnou zmluvou, hlavne bez vád, t.j. majúci požadovanú akosť, funkčnosť, rozmery a zodpovedajúci dohodnutému účelu.

 

Článok VI.
Preberanie tovaru

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej v objednávke ako dodacia adresa. Pri preberaní tovaru Kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená, Kupujúci ihneď kontaktuje Predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spíše "Zápis o škode na zásielke".

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

Článok VII.
Reklamácie

1. Prípadné reklamácie tovaru a postup pri reklamácií je vymedzený Reklamačným poriadkom, zverejneným na webstránke www.limero.cz. Reklamačný poriadok nájdete tu: http://www.limero.cz/reklamacni-rad/

 

Článok VIII.
Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

1. Podmienky ochrany osobných údajov sú špecifikované v Podmienkach ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webstránke http://www.limero.cz/ochrana-osobnich-udaju/

 

Článok IX.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Ako postupovať pri odstúpení od kúpnej zmluvy nájdete tu: http://www.limero.cz/odstoupeni-od-smlouvy

2. Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP Kupujúci znáša i náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

3. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Formulár na odstúpenie nájdete TU. Ak v tejto lehote Kupujúci odstupuje z dôvodu, že tovar má vady, je vhodné túto skutočnosť v odstúpení uviesť. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (e-mailom, písomnou zásielkou alebo na inom trvanlivom nosiči). Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Kupujúceho a Predávajúceho a musí byť v prípade podania písomnou zásielkou dané vo vyššie uvedenej lehote na poštovú prepravu na adresu sídla Predávajúceho na náklady a zodpovednosť Kupujúceho v prípade, že je doručený tovar po kvalitatívnej stránke plne funkčný. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP. Kupujúci je povinný vrátiť tovar Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslaním tovaru späť Predávajúcemu na adresu sídla Predávajúceho. Lehota na vrátenie tovaru Predávajúcemu sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

4. Pri odstúpení od zmluvy tovar nesmie byť poškodený, používaný iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

5. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

 

6. Predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý Kupujúci uhradil za tovar alebo službu, vráti Kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe alebo iným vopred dohodnutým spôsobom späť. Predávajúci však nie je povinný splniť túto povinnosť pred tým, ako mu je tovar doručený Kupujúcim alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. Predávajúci súčasne nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia objednávky, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia pre určitý tovar ponúkaný Predávajúcim.

 

7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z.

 

8. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak:

(a)  tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, je vypredaný alebo

(b)  zmenila sa cena dodávateľa tovaru.

 

Článok X.
Možnosť využitia alternatívneho riešenia sporov

1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na shop@limero.cz), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje Kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať, od zmluvy odstúpiť.

 

2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.

 

3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok zverejnený na web stránke www.limero.cz. Nájdete ho tu: http://www.limero.cz/reklamacni-rad/

 

4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, Predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

 

6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ako aj v ich neoddeliteľných súčastiach (reklamačný poriadok) sa riadia podľa platných právnych predpisov SR.

 

7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 14.4.2021.